ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

1.Публична покана с предмет: „ Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент. ”, с уникален номер в РОП:9035354/30.10.2014г.

1.1 Договор относно публична покана с предмет: „ Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент. ”

2.Публична покана с предмет:„ Доставка на многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и телемедицина.", с уникален номер в РОП:9035672/06.11.2014г.

2.1 Договор относно публична покана с предмет: „ Доставка на многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и телемедицина."