Договор относно публична покана с предмет: „ Доставка на многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и телемедицина."

Информация договор

Приложение 1

Приложение 2