Нормативна база

Закони

 
 
 

Постановления

 

Постановление № 37 на МС от 17.02.1994 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

 

Наредби

 

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

 

Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

 

Наредба № 45 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "спешна медицина"

 

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства

 

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

 

Правилници

 

Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ