Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”, с уникален номер в РОП: 00011-2014-0004

Информация договор

Сключен договор за обществена поръчка на медицински консумативи

Приложение 1

Приложение 2