Постановление № 37 на МС от 17.02.1994 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Обн., ДВ, бр. 17 от 25.02.1994 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.06.1994 г., доп., бр. 66 от 25.07.1995 г.
кн. 3/94 г., стр. 171; кн. 7/94 г., стр. 89 т. 5, р. 1, № 35

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1994 г.) Образува от 1 юли 1994 г. центрове за спешна медицинска помощ към Министерството на здравеопазването като юридически лица на бюджетна издръжка със седалища съгласно приложение № 1 и с предмет на дейност: осигуряване на своевременна спешна медицинска помощ в дома и на местопроизшествието; осигуряване на спешен амбулаторен прием; експресна диагностика и необходимото лечение в спешно приемно отделение; организиране и провеждане на спешна консултативна помощ; участие в оказването на спешна медицинска помощ при стихийни бедствия и катастрофи на територията на региона, който обслужва.
Чл. 2. (1) Центровете за спешна медицинска помощ се образуват на основата на материално-техническата база, ползвана за целите на спешната медицинска помощ в здравните заведения съгласно приложение № 2.
(2) Предлага на общините да предоставят допълнително материално-техническата база, необходима за целите на спешната медицинска помощ в центровете.
Чл. 3. В двумесечен срок от влизане на постановлението в сила министърът на здравеопазването да утвърди правилник за устройството и дейността на центровете за спешна медицинска помощ и да издаде наредба за реда за оказване на спешна медицинска помощ.
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 1995 г.) Министърът на здравеопазването по предложение на ръководителя на районния център по здравеопазване сключва трудовите договори с директорите на центровете.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1994 г.) (1) На основата на споразумителни протоколи, подписани между общините и Министерството на зравеопазването, и по предложение на Министерството на здравеопазването Министерството на финансите да извърши съответни промени в бюджетните трансфери на общините и по бюджетната сметка на Министерството на здравеопазването за 1994 г.
(2) До прехвърлянето на средствата по бюджета на Министерството на здравеопазването финансирането на центровете се извършва по досегашния ред на финансиране на бързата и неотложна медицинска помощ.

            ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. В Постановление № 250 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 4 от 1992 г.; изм., бр. 52 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1993 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 на чл. 1 изразът "№ 2 и 3" се заменя с "№ 2, 3 и 4".
2. Към ал. 2 на чл. 1 се създава ново приложение № 4: "Приложение № 4 към чл. 1, ал. 2 Списък на центровете за спешна медицинска помощ на централно подчинение на Министерството на здравеопазването
1. Пловдив. 2. Пазарджик. 3. Смолян. 4. Варна. 5. Шумен. 6. Добрич. 7. Плевен."
Приложение № 1 към чл. 1

№ Център

1. Център за спешна медицинска помощ в Пловдив - обслужва региона на общините: Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Лъки, "Родопи", "Марица", Брезово, Садово, Съединение, Калояново, Хисар.

2. Център за спешна медицинска помощ в Пазарджик - обслужва региона на общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово.

3. Център за спешна медицинска помощ в Смолян - обслужва региона на общините: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.

4. Център за спешна медицинска помощ във Варна - обслужва региона на общините: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни Чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.

5. Център за спешна медицинска помощ в Шумен - обслужва региона на общините: Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Хитрино, Смядово.

6. Център за спешна медицинска помощ в Добрич - обслужва региона на общините: Добрич-град, Добрич-селска, Каварна, Генерал Тошево, Балчик, Тервел, Крушари, Шабла.

7. Център за спешна медицинска помощ в Плевен - обслужва региона на общините: Плевен, Червен бряг, Левски, Никопол, Белене, Гулянци, Пелово, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим.

 

Приложение 2 към чл. 2, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 1994 г.)
№ Център Здравни заведения, на базата на които се образува

1. Център за спешна Станция за бърза и неотложна помощ - медицинска помощ - Пловдив; Обединена районна болница - Пловдив Пловдив; Първа, Втора, Трета, Четвърта, Пета и Шеста необединена поликлиника - Пловдив; Първа и Втора работническа поликлиника - Пловдив; Висш медицински институт - Пловдив; Общинска болница - Асеновград; Общинска болница - Карлово; Общинска болница - Раковски; Общинска болница - Сопот; Общинска болница - Стамболийски; Общинска болница - Първомай; Общинска болница - Лъки; поликлиника - Брезово; поликлиника - Калояново; поликлиника - Съединение; поликлиника - Куклен; Първа, Втора и Трета градска болница - Пловдив; детски ясли - община Пловдив

2. Център за спешна Обединена районна болница - Пазарджик; Дом медицинска помощ - "Майка и дете" - община Пазарджик; Детски Пазарджик ясли - община Пазарджик; Общинска болница - Велинград; Общинска болница - Пещера; Общинска болница -Панагюрище; поликлиника - Белово; поликлиника - Брацигово; поликлиника - Ракитово; поликлиника - Септември; поликлиника - Стрелча; поликлиника - Батак; Дом "Майка и дете" - община Септември; селски здравен участък - община Лесичово

3. Център за спешна Обединена районна болница - Смолян; Психо- медицинска помощ - диспансер - община Смолян; Диспансер за Смолян белодробни болести - община Смолян; Дом "Майка и дете" - община Смолян; Работническа болница - община Мадан; Работническа болница - община Рудозем; Общинска болница - Девин; Общинска болница - Златоград; поликлиника - Баните; поликлиника - Доспат; поликлиника - Чепеларе; поликлиника - Неделино; селски здравен участък - община Борино

4. Център за спешна Станция за бърза и неотложна медицинска медицинска помощ - помощ - Варна; Обединена районна болница - Варна Варна; Общинска болница - община Варна; Акушеро-гинекологична болница - Варна; Болница за очни заболявания - Варна; Онкодиспансер - община Варна; Диспансер за белодробни болести - община Варна; Трета, Четвърта и Пета необединена поликлиника - Варна; Дом "Майка и дете" - община Варна; Детски ясли - община Варна; Висш медицински институт - Варна; Работническа болница - община Девня; Профилакториум - община Девня; Общинска болница - Провадия; Болница за белодробни болести - община Провадия; поликлиника - Долен Чифлик; поликлиника - Дългопол; поликлиника - Вълчи дол; поликлиника - Аврен; поликлиника - Аксаково; поликлиника - Белослав; поликлиника - Суворово; поликлиника - Ветрино; поликлиника - Бяла

5. Център за спешна Обединен районен болничен комплекс - Шумен; медицинска помощ - Общинска болница - Шумен; Психоболница - община Шумен Шумен; Профилакториум - община Шумен; Дом "Майка и дете" - община Шумен; Детски ясли - община Шумен; селски лечебно-профилактични заведения - община - Шумен; Общинска болница - Велики Преслав; Детски ясли - община Велики Преслав; Общинска болница - Нови пазар; поликлиника - Каолиново; поликлиника - Венец; поликлиника - Върбица, поликлиника - Смядово; поликлиника - Каспичан; поликлиника - Никола Козлево; поликлиника - Хитрино

6. Център за спешна Обединена районна болница - Добрич; медицинска помощ - Психоболница - Добрич; Дом "Майка и дете" - Добрич община Добрич; Детски ясли - Добрич; Дирекция за спомагателни стопански дейности - община Добрич-град; селски лечебно- профилактични заведения - община Добрич; Детски ясли - община Добрич-селска; Общинска болница - Балчик; Общинска болница - Каварна; Общинска болница - Тервел; Общинска болница - Генерал Тошево; поликлиника - Шабла, поликлиника - Крушари

7. Център за спешна Станция за бърза и неотложна медицинска медицинска помощ - помощ - Плевен; Първа, Втора и Трета Плевен необединена поликлиника - Плевен; Сборен профилакториум - община Плевен; Дом "Майка и дете" - община Плевен; Детски ясли - община Плевен; Висш медицински институт - Плевен; Общинска болница - Левски; Общинска болница - Белене; Общинска болница - Гулянци; Общинска болница - Пелово; Общинска болница - Червен бряг; Общинска болница - Никопол; поликлиника - Долна Митрополия; поликлиника - Койнаре; поликлиника - Долни Дъбник; поликлиника - Пордим